កែវ ហេង

កែវ ហេង

KAO HEANG

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop