ឡេង ដាវណ្ណដេត

ឡេង ដាវណ្ណដេត

Leng davandeth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី MS4

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop