ទឹម ដារ៉ាវិទូ

ទឹម ដារ៉ាវិទូ

Tim Daravitou

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network