ថាត់ ភិតធ័រ

ថាត់ ភិតធ័រ

Thach Peter

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap