បូង ចាន់ណារិទ្ឋ

បូង ចាន់ណារិទ្ឋ

Bong Channarrih

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming