ហេង តារា

ហេង តារា

Heng Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី ឥន្រ្ទទេវី ថ្នាក់ទី ១២

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning