ជា សម្បត្តិ

ជា សម្បត្តិ

Chea Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming