អ៊ូ ចាន់ថៃ

អ៊ូ ចាន់ថៃ

Ou Chanthay

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network