អ៊ូ ចាន់ថៃ

អ៊ូ ចាន់ថៃ

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃ