ម៉ៅ វាសនា

ម៉ៅ វាសនា

Mao Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation