ធាង ភ័ក្រ្តា

ធាង ភ័ក្រ្តា

Theang Phaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS