សាន់ ដារ៉ា

សាន់ ដារ៉ា

San Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap