ពៅ ភានិត

ពៅ ភានិត

Pov Pheanith

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++