កែវ ពុទ្ឋី

កែវ ពុទ្ឋី

Keo Puthy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation