ឡៃ សុខហេង

ឡៃ សុខហេង

Lai SokHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop