ពៅ សុជាតិ

ពៅ សុជាតិ

Pov Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation