សោម ចិត្រា

សោម ចិត្រា

Som Chetra

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap