សុន ចាន់

សុន ចាន់

Son Chann

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network
  3. Window Server