សុន ចាន់

សុន ចាន់

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network
  3. Window Server

ស្នាដៃ