ស៊ឹម ស៊ទី

ស៊ឹម ស៊ទី

Sim Sorty

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop