ទ្រី ឌីណេ

ទ្រី ឌីណេ

Try Dine

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap