ខៀវ សុខគង់

ខៀវ សុខគង់

Kheav SokKong

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី High School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS