នឹម វណ្ណៈ

នឹម វណ្ណៈ

Nim Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5