ពេជ្រ ទ្រី

ពេជ្រ ទ្រី

Pech Try

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. PHP & My SQL