ហាំង លាភសុវឌ្ឍនា

ហាំង លាភសុវឌ្ឍនា

Haing Leapsowatana

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS