លឹម សំណាង

លឹម សំណាង

Lim Somnang

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap