អៀង ឆៃលី

អៀង ឆៃលី

Eang Chhayly

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS