យ៉ន សៅបុត្រ

យ៉ន សៅបុត្រ

Yorn SaoBoth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL