សុវណ្ណារ៉ា ហ៊ុយលាង

សុវណ្ណារ៉ា ហ៊ុយលាង

Sovannara Huy Leang

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++