លាង បូរី

លាង បូរី

Leang Borey

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី CamFirst School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Database