ព្រុំ វណ្ណារិទ្ឋិ

ព្រុំ វណ្ណារិទ្ឋិ

Prum Vannarith

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap