ព្រុំ វណ្ណារិទ្ឋិ

ព្រុំ វណ្ណារិទ្ឋិ

Prum Vannarith

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS