អ៊ឹម ចាន់ថន

អ៊ឹម ចាន់ថន

​មកពី ៖ Beltei International Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS

ស្នាដៃ