អ៊ឹម ចាន់ថន

អ៊ឹម ចាន់ថន

Oem Chanthorn

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Beltei International Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap