រឿន សេដ្ឋារុណ

រឿន សេដ្ឋារុណ

Roeun Setharun

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap