សុខ ទូច

សុខ ទូច

Sok Touch

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី SAMSUNG COMPANY

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop