ខែម ចន្ទ័រាសី

ខែម ចន្ទ័រាសី

Khem Channreasey

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop