លី​ ប៊ុនឡុង

លី​ ប៊ុនឡុង

Ly Bunlong

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML
  3. Joomla Developer
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP
  6. Computer Network
  7. VB.NET Database
  8. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap