លី​ ប៊ុនឡុង

លី​ ប៊ុនឡុង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML
  3. Joomla Developer
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP
  6. Computer Network
  7. VB.NET Database
  8. Website Design With CSS

ស្នាដៃ