ហោរ ស៊ីណេត

ហោរ ស៊ីណេត

Hor Sinet

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation