ហេង សេរីស៊ា

ហេង សេរីស៊ា

Heng Sereysear

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop