ហេង កក្កដា

ហេង កក្កដា

Heng Kakada

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network