នី សុធារ៉ា

នី សុធារ៉ា

Ny Sotheara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation