ស៊ិន ពន្លករិទ្ឋី

ស៊ិន ពន្លករិទ្ឋី

Sin Ponlokrithy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network