អាំង វូហាក់

អាំង វូហាក់

Ang Vohak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming