AHMED HANI

AHMED HANI

AHMED HANI

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Beltei International Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation