ស្រ៊ុន បញ្ញារិទ្ឋ

ស្រ៊ុន បញ្ញារិទ្ឋ

Srun Panharith

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C/C++
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming