សុខ រតនា

សុខ រតនា

Sok Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី AMK Microfinance Institution

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5