ចាន់ សម្បត្តិ

ចាន់ សម្បត្តិ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. Computer Network

ស្នាដៃ