អ៊ូ វិរៈរ៉ូហ្សា

អ៊ូ វិរៈរ៉ូហ្សា

Ou VirakRoza

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5