មិន រតនា

មិន រតនា

Men Rathana

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី ANZ Royal Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C# Beginning