ម៉ុក ភារម្យ

ម៉ុក ភារម្យ

Mok Phearum

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Ministry of National Defense

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database