សុខ សំណាង

សុខ សំណាង

Sok Samnang

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. Website Design With CSS