ប៉ូវ វណ្ណជ័យ

ប៉ូវ វណ្ណជ័យ

Pov Vanchey

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning