គង់ វុឌ្ឍទី

គង់ វុឌ្ឍទី

Kong Vuty

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS